Naar inhoud

30% van kostenstaten ingediend in boekhoudapplicatie FOD Justitie kent betalingstermijn van meer dan 90 dagen

De minister van Justitie over het wegwerken van de betalingsachterstanden en de recente betaalsituatie.

 

De commissie Justitie van de Kamer van volksvertegenwoordigers heeft het wetsontwerp houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022 (met inbegrip van de verantwoording en de beleidsnota) – Sectie 12 – FOD Justitie besproken tijdens haar vergaderingen van 24 en 30 november 2021.

We vestigen de aandacht van de  vertalers en tolken op het antwoord van de vice-eerste minister en minister van Justitie Van Quickenborne op de vragen en opmerkingen van volksvertegenwoordigers over betalingsachterstand.

Twee kanttekeningen: het opgegeven aantal kostenstaten slaat natuurlijk op dat van alle prestatieverleners in strafzaken: gerechtsdeskundigen, vertalers, tolken, gerechtsdeurwaarders, curatoren, takeldiensten, labo’s, telecomoperatoren enz. Een kostenstaat die wordt ingediend door de prestatieverlener, wordt door het taxatiebureau daarom niet noodzakelijkerwijze  meteen ingediend in de CGAB.

“ Wat het wegwerken van de betalingsachterstanden van de gerechtsdeskundigen betreft, merkt de minister op dat er in oktober en november 2021 tijdelijke personeelsleden werden aangeworven. Het is de bedoeling dat deze personen structureel worden aangeworven zodat ze als “flying doctors” kunnen worden ingezet daar waar de achterstand het grootst is. Zo kunnen ze bijvoorbeeld worden ingezet voor de problemen ter zake waarmee de vertalers en tolken binnen het arrondissement Halle-Vilvoorde worden geconfronteerd. De taxatie-en vereffeningsbureaus zijn evenwel ingedeeld per arrondissement. De “achterstand” waarover sprake moet dan ook worden genuanceerd in die zin dat er regionale verschillen zijn. Er zijn bureaus met relatief goede betaalstatistieken, andere daarentegen hebben betaaltermijnen groter dan 100 dagen. Veelal hangt de trage werking ook samen met de problematiek van onvoldoende personeel en de hoeveelheid te verwerken stukken.

De taxatiebureaus zijn op 1 januari 2020 gestart zonder een document managementsysteem. Momenteel is een applicatie in ontwikkeling die vanaf het voorjaar 2022 zal kunnen worden gebruikt door alle medewerkers van de taxatiebureaus. De applicatie heeft als doel om de ingave van de documenten door de prestatieverlener te stroomlijnen en zal dienen als beheerstool voor de medewerkers van de taxatiebureaus. Het doel is om de betaaltermijnen serieus te verbeteren in 2022.

De recente betaalsituatie is als volgt:

Op 3 november werden er 172 858 kostenstaten ingediend in de boekhoudapplicatie CGAB voor het jaar 2021.

 29% van deze kostenstaten werd binnen 30 dagen betaald.

 28% van deze kostenstaten werd binnen 60 dagen betaald.

— 13% van deze kostenstaten werd binnen 90 dagen betaald.

30% van deze kostenstaten kent een betalingstermijn van meer dan 90 dagen. “

 

 

Bron: Verslag van 16 december 2021 (DOC 55 2292/029).

Gepubliceerd op
20/12/2021
Sociale media
Copyright 2023 BBVT
Design by Lake-IT