Naar inhoud

Achterstand in de betaling van de vergoedingen voor de tolken bij het gerecht

Schriftelijke parlementaire vraag van Nabil Boukili aan minister van Justitie Vincent Van Quickenborne over "De achterstand in de betaling van de vergoedingen voor de tolken bij het gerecht" (MV 22138C).

Vraag ingediend door Nabil Bouikili op 28 oktober 2021:

Recent vernamen we dat er een zaak door de correctionele rechtbank Brussel uitgesteld moest worden omdat er geen tolk beschikbaar was voor de simultaanvertaling voor de beklaagden. Volgens de Beroepsvereniging Beëdigd Vertalers en Tolken zou het probleem te wijten zijn aan het feit dat de tolken bij de justitie al maanden niet meer betaald werden. Volgens een antwoord op een parlementaire vraag van juli 2021 zou er een achterstand van ongeveer zes maanden zijn voor de tolken van de Nederlandstalige Brusselse rechtbanken en van twee maanden voor de vertalers. De beroepsvereniging zegt kennis te dragen van gevallen waarbij de tolken pas acht maanden na de verzending van hun factuur een eerste reactie ontvingen.

1. Waaraan is de betalingsachterstand bij de tolken te wijten?

2. Binnen welke termijn zal de achterstand weggewerkt zijn en over welk totaalbedrag gaat het?

3. Welke maatregelen hebt u sedert uw aantreden genomen om dit probleem aan te pakken?

 

Antwoord van de minister van Justitie ontvangen op 7 december 2021: 

Eerst en vooral lijkt het mij belangrijk te onderstrepen dat het voorval waarnaar u verwijst niet het gevolg was van een gebrek aan tolken, maar van het gegeven dat de tolk die voor de procedure was aangewezen zich op de valreep heeft teruggetrokken. Zo bleek uit onderzoek die werd verricht door de administratie. Bijgevolg was het praktisch niet mogelijk om een vervanger aan te wijzen.

Ik wil uw vragen echter niet uit de weg gaan.

1. Ik erken dat er een achterstand is in de betalingen. Die achterstand is globaal gezien te wijten aan de combinatie van twee grote categorieën van factoren. Enerzijds is het zeer moeilijk om medewerkers met passende profielen voor de taxatie- en vereffeningsbureaus te werven en (vooral) om ze in dienst te houden. Anderzijds zijn de wetgeving en bijgevolg ook de verwerkingsprocessen in de loop van de tijd uiterst complex geworden. Hoe complex en hoe moeilijk ook, een efficiënte overheid moet erin slagen om correct uit te betalen.

2. De totale som van de reeds uitbetaalde kostenstaten van de vertalers en tolken voor dit jaar bedraagt 17.700.000 euro. In totaal moet nog 1.400.000 euro aan kostenstaten worden uitbetaald. Daarvan zal 560.000 euro spoedig worden uitgekeerd; de rest, oftewel 840.000 euro, zit nog bij de taxatiebureaus. Er zijn concrete maatregelen genomen, waaronder de dringende versterking van de taxatie- en vereffeningsbureaus met een tiental extra personen. Ik kan geen uitspraken doen over de termijn waarbinnen de achterstand zal zijn weggewerkt. Die kan sterk wisselen naargelang de zone en de periode van het jaar en zal ook worden beïnvloed door de snelheid waarmee de extra medewerkers in dienst kunnen treden en kunnen worden opgeleid. Ik wil in ieder geval dat we de eerste maanden van 2022 kunnen aanvatten met een duidelijke verkleining van de achterstand.

3. Wat de aanwervingen betreft, is, naast de dringende versterking die ik hierboven heb vermeld, een structurele versterking van de taxatie- en vereffeningsbureaus gepland. Wat nog belangrijker is, is dat de administratie volop werkt aan een drastische vereenvoudiging van de wetgeving rond de gerechtskosten in het algemeen, die een invloed zal hebben op de verschillende partners van Justitie (vertalers/tolken, deskundigen, enz.) en op de beheersprocedures. Verschillende werkgroepen staan klaar om mij tegen het begin van 2022 concrete voorstellen voor te leggen. Tot slot zal het beleid om Justitie aantrekkelijker te maken voor haar zeer belangrijke partners worden voortgezet en uitgebreid, inzonderheid met een denkoefening rond de verschillende tarieven. Samengevat: een beter leesbare wetgeving, vereenvoudigde en geïnformatiseerde procedures en een echt beleid om Justitie aantrekkelijker te maken, vormen de kern van mijn beleid inzake gerechtskosten.

Gepubliceerd op
07/12/2021
Sociale media
Copyright 2023 BBVT
Design by Lake-IT