"Court interpreting of the future?"

"De rechtbank van de toekomst": ingrijpende wijziging voor tolken en vertalers

Minister van Justitie Koen Geens stelde op 25 oktober 2017 in Bozar in Brussel zijn visie op de toekomst van justitie en “de rechtbank van morgen” voor.

 “Court of the future” is het derde strategische document dat Minister Geens voorstelt na het “Justitieplan” en “De sprong naar het recht voor morgen”, dat een programma voor de hercodificatie van de basiswetgeving bevatte.  Door deze “geïntegreerde visie op de rechtbank van morgen” voor te stellen, wil minister Geens "de dialoog aangaan en alle actoren van Justitie en de samenleving uitdagen om na te denken over de rol en werking van Justitie in de toekomst."  

De BBVT heeft “Court of the future” ingekeken. Wij hebben de gevolgen voor de beëdigd vertaler en tolk samengevat:

 

 • 13. Wat digitaal kan worden gecommuniceerd, zal digitaal worden gecommuniceerd, ook met de professionele partners van de rechtbank. Niet alleen de juridische beroepsbeoefenaars, maar ook de gerechtsexperten, de tussenkomende verzekeraars, de tolken en vertalers, zullen de overstap maken naar een digitale, meer gestandaardiseerde en snellere communicatie. (...)

 

 • 20. Het Masterplan gerechtsgebouwen voorziet ook in bijzondere zittingsplaatsen voor de raadkamer, de kamer van inbeschuldigingstelling en de strafuitvoeringsrechtbanken aan of in de onmiddellijke nabijheid van de arresthuizen en de strafinrichtingen. Op die manier kan het aantal overbrengingen van gedetineerden tot het noodzakelijke minimum worden beperkt. De overbrengingen van deze personen hebben tot doel hen voor het onderzoeksgerecht en de rechtbank te laten verschijnen of om hen inzage in het strafdossier te verlenen. Voor de overbrengingen met het oog op verschijning zal waar mogelijk en aangewezen steeds meer gebruik worden gemaakt van de middelen die de videoconferentie biedt. De overbrengingen die plaatsvinden om de betrokkenen in staat te stellen om hun strafdossier te raadplegen, zullen dan weer worden vermeden door vanuit de gevangenis een online raadpleging van het strafdossier mogelijk te maken. Dankzij de applicatie Consult-online kan de gedetineerde nu al, in bepaalde gevangenissen, zijn strafdossier vanuit zijn cel of vanuit een bijzonder daartoe ingericht lokaal in de gevangenis raadplegen. Zo wordt een oplossing geboden voor het te grote aantal overbrengingen van aangehoudenen en van hun vrijheid beroofde personen.

 

 • 21. Het gebruik van de videoconferentie is niet alleen nuttig om nodeloze overbrengingen van gedetineerden te vermijden, maar ook om met minder maar functionelere gebouwen een fysiek en virtueel grotere nabijheid tot stand te brengen. De mogelijkheid voor bijvoorbeeld advocaten of experten om vanuit hun kantoor of vanuit een meer nabij gerechtsgebouw per videoconferentie te kunnen deelnemen aan de procedure of in contact te kunnen treden met de griffie, betekent een grote tijds- en efficiëntiewinst. De reeds ingezette uitrol van de videoconferentie in de gerechtsgebouwen voor zittingen in burgerlijke procedures, vormt een eerste belangrijke stap in die richting (Antwerpen-Hasselt, ondertussen uitgebreid naar Luik-Aarlen, Bergen-Charleroi en Kortrijk-Veurne). De uitrol van de videoconferentie in de griffies is een volgende belangrijke stap. De videoconferentie zal bovendien ook voor het tolken tijdens de procedures een belangrijk instrument worden. Ze zal immers toelaten om de bestaande capaciteit aan tolken in de diverse rechtbanken en onderzoeksplaatsen van het land in te zetten zonder dat de tolken zich telkens fysiek moeten verplaatsen. Het plannen van zittingen en ondervragingen wordt op die manier niet alleen veel eenvoudiger, maar vooral ook sneller.

 

 • 23. Ook voor de externe professionelen die vandaag zeer regelmatig in de gerechtsgebouwen fysiek aanwezig moeten zijn, zal de rechtbank van de toekomst een ingrijpende wijziging betekenen. Advocaten, gerechtsdeurwaarders, notarissen, tolken en vertalers, gerechtsdeskundigen, enz. zullen veel minder fysiek aanwezig moeten zijn.

 

Stukken neerleggen en ophalen, alsook dossiers raadplegen, zal steeds meer digitaal via Just-on-Web en de nationale centrale digitale platformen van de externe partners mogelijk zijn. Dit zal onomstotelijk voor elk van de beroepsgroepen een tijdswinst opleveren. Ook de meeste procedurestappen zullen schriftelijk en elektronisch kunnen verlopen.

 

Via videoconferentie zullen de voormelde beroepsgroepen vanuit hun kantoor of een andere locatie aan bepaalde procedures kunnen deelnemen, met de griffie in contact treden of met hun collega’s overleggen.

 

Zittingen binnen de penitentiaire inrichtingen en videoconferentie:

 

 • 185. Vandaag zorgen de zittingen waarop gedetineerden moeten verschijnen (het hof van assisen en de correctionele rechtbank, maar vooral de onderzoeksgerechten) voor zeer aanzienlijke kosten, zowel wat betreft het vervoer van deze personen als ten aanzien van de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen (politie, veiligheidskorps, scanstraat, …) en –voorzieningen (cellencomplexen) in de justitiepaleizen.

 

 • 186. Er zijn momenteel 21 arresthuizen die vaak ook deels als strafhuis dienen. Een totale opsplitsing van de arrest- en strafhuizen wordt nagestreefd. Om een efficiënte organisatie van het gedetineerdentransport en het houden van zittingen te kunnen garanderen, moet het aantal arresthuizen dalen tot ongeveer één per provincie. Dit is conform de wet die één arresthuis per gerechtelijk arrondissement stipuleert.

 

 • 187. Mits een aangepaste structuur, zullen in de toekomst aan of in de onmiddellijke nabijheid van de arresthuizen aangepaste zittingszalen komen. Zittingen van de raadkamer en de kamer van inbeschuldigingstelling kunnen daar dan worden georganiseerd.

 

 • 188. Om de zittingsplaatsen in de nabijheid van de gevangenissen ten volle te kunnen benutten, moeten een aantal bepalingen in het Gerechtelijk Wetboek nog worden aangepast en uitgebreid. Het Gerechtelijk Wetboek bevat wel al een aantal bepalingen die de volgende zittingen in de gevangenis uitdrukkelijk mogelijk maken:

 

- De zittingen van de strafuitvoeringsrechtbanken (SURB). Deze worden vandaag reeds in de gevangenissen georganiseerd. Dit wordt door alle betrokkenen als positief ervaren. De SURB kan immers in elke gevangenis binnen het ressort zittingen organiseren waardoor het transport van gedetineerden wordt beperkt. Enkel indien een gedetineerde naar een gevangenis wordt verplaatst buiten de ressortgrenzen, dient de betrokkene voor een zitting nu nog tijdelijk te worden overgebracht naar een gevangenis binnen het ressort waar zijn oorspronkelijke dossier werd en wordt behandeld. Ook dit zal worden afgebouwd via de inzet van videoconferentie.

 

- De zittingen van de raadkamer die de voorlopige hechtenis betreffen.

 

- De zittingen van de raadkamer of kamer van inbeschuldigingstelling voor de procedures van uitlevering en overlevering.

 

- De zittingen van de kamer van inbeschuldigingstelling voor het hoger beroep tegen de beslissingen van de raadkamer betreffende de voorlopige hechtenis.

 

Zittingen van de correctionele rechtbank in een ander beveiligd gebouw (hier in een ander gerechtsgebouw) zijn momenteel alleen mogelijk wanneer er een veiligheidsrisico is.

 

 • 189. Bij de nieuwbouwprojecten van gevangenissen worden zittingslokalen op de perimeter, en niet in het gebouw zelf ingericht.

 

 •  190. Een zittingszalencomplex wordt vanaf nu ook standaard opgenomen in de behoeftenprogramma’s van de nieuwe gevangenissen. Daar steeds een aparte toegang wordt voorzien, blijft het principe van de openbaarheid van de uitspraak gegarandeerd.

 

 • 191. Daarnaast zullen ook in de gerechtsgebouwen en in de penitentiaire instellingen specifieke ruimten worden ingericht voor ondervraging via videoconferentie.

 

 • 192. In dezelfde geest zullen in de penitentiaire inrichtingen ruimten worden voorzien waar de gedetineerden hun (straf)dossier kunnen raadplegen. Op deze manier kan, in combinatie met Justscan en Consult-online, ook de verplaatsing worden vermeden van de gedetineerde naar de griffie voor het inkijken van zijn dossier.

 

Hoe staat het met de geplande videoconferenties?

 

Er wordt nu nog niet gewerkt met videoconferenties omdat de wettelijke basis daartoe voorlopig onduidelijk is door een lopende procedure bij het Grondwettelijk Hof. De wet op de videoconferenties had in principe op 1 september 2017 in werking moeten treden, maar alles loopt vertraging op door het uitblijven van dit arrest.

 

Er werden 6.037 nieuwe laptops aangekocht door de FOD Justitie, waarvan er 60% werden toegewezen in het kader van de prioritaire vervanging van de computers van de magistraten, de hoofdgriffiers, de griffiers en de secretarissen, om ze een efficiënter werkinstrument te bezorgen.

 

De nieuwe toestellen zijn onder meer uitgerust met de Skype for Business-toepassing, die kan worden gebruikt voor videoconferenties. De investering van 750.000 euro houdt verband met een ander programma, namelijk de uitbreiding van het proefproject met videoconferenties in burgerlijke zaken, dat loopt in Antwerpen en Hasselt.

 

Er wordt tijdelijk geen gebruik gemaakt van videoconferenties voor de verschijning voor de raadkamer, in afwachting van het arrest van het Grondwettelijk Hof in het kader van de procedure die door avocats.be tegen de wet daarover werd aangespannen.

Gepubliceerd op
Social media

BBVT B.V.

Beroepsvereniging Beëdigd Vertalers en Tolken
Schaapdries 16 – 2547 Lint
contact@bbvt.be
+32 ( 0)485 24.37.16

 

BE09 9731 3059 3457
Ondernemingsnummer: 597.625.413

Gebruiksvoorwaarden & Privacy
Copyright 2020 BBVT
Design by Lake-IT