Naar inhoud

De tolkenkoffers (fluistersets)

Mondelinge parlementaire vraag van volksvertegenwoordiger Ben Segers aan minister van Justitie Vincent Van Quickenborne over "De tolkenkoffers" en het antwoord van de minister, commissie voor Justitie van 5 mei 2021

10.01 Ben Segers (Vooruit): Op mijn eerdere vraag over fluistersets kondigde u aan dat een beperkt aantal tolkenkoffers ter beschikking zou worden gesteld van de grotere rechtbanken. Ook wou u aan de regering voorstellen om de modaliteiten voor het gebruik van eigen koffers van tolken maximaal te versoepelen, zolang social distancing noodzakelijk blijft.

In een advies van november 2020 over het voorontwerp van de coronawet beklemtoonden de beroepsverenigingen van tolken dat de maximale inzet van tolkenkoffers cruciaal is voor de veiligheid van tolken en hun toehoorders in de rechtbank. Ze vroegen ook hoogdringend de modaliteiten voor het gebruik van eigen tolkenkoffers maximaal te versoepelen.

Meer dan een jaar na het uitbreken van de pandemie deelde het centraal bureau Gerechtskosten aan de beroepsverenigingen mee dat tolken sinds 5 april 2021 voor het bevestigd gebruik van infectievermijdende apparatuur 15% extra op hun tolkenvergoeding mogen aanrekenen. Hierdoor mag een tolk bij een uur prestatie, ongeacht de kwaliteitscategorie van de apparatuur of het aantal headsets, 7,62 euro bruto extra aanrekenen. Bij kortere tolkprestaties gaat het hooguit om een paar euro extra. Binnen justitie is de maatregel gecommuniceerd aan de taxatiebureaus. Rechters en griffiers blijken niet op de hoogte. De meeste tolken, die niet zijn aangesloten bij een vereniging, zijn ook niet ingelicht.

Hoe ver staat het met de aankoop van tolkenkoffers voor de rechtbanken? Werden de nieuwe tolkenkoffers al verdeeld?

Acht u een toeslag van 15% voldoende om meer tolken aan te zetten te investeren in duurzame apparatuur?

Wordt een informatiecampagne rond het correct gebruik en veilig ontsmetten van apparatuur en andere best practices voor coronveilig tolken, gericht aan tolken en actoren betrokken bij zittingen, overwogen?

10.02 Minister Vincent Van Quickenborne: Mevrouw de voorzitster, mijnheer Segers, mijn beleidscel heeft eind december de opdracht gegeven aan de directeur-generaal van de Rechterlijke Organisatie om een overheidsopdracht te lanceren. Er blijkt namelijk geen raamcontract te bestaan voor deze fluistersets en een aanbesteding moet worden gelanceerd. Dat is bezig.

Ondertussen kunnen in grote processen al fluistersets worden gehuurd. Ik verwijs onder meer naar de best practices in Antwerpen, waarbij standaard voor elke assisenzaak met tolken een fluisterset wordt gehuurd. Begin dit jaar was er een assisenzaak met drie Roemeense beschuldigden, waar dankzij de aanwezigheid van een fluisterset een tolk vlot en covidveilig kon tolken, tot tevredenheid van alle actoren. Ook andere rechtbanken of hoven kunnen in zaken met meerdere verdachten die bijstand nodig hebben van een tolk, alvast een fluisterset huren. Men kan steeds contact opnemen met de centrale dienst Gerechtskosten indien men hierover vragen heeft.

Ik kom dan tot uw tweede vraag. Aangezien het niet mogelijk is om voor elke zaak in een fluisterset te voorzien, kregen we van één van de beroepsverenigingen van de vertalers/tolken een voorstel om toch coronaveilig te kunnen tolken. Omdat de huidige sanitaire toestand onmiddellijk maatregelen vereist en het onverantwoord zou zijn om nog langer te wachten, werd beslist om een beroep te doen op de coronasituatie als een noodtoestand die het nemen van dringende maatregelen rechtvaardigt, mits ze daarna zo snel mogelijk worden bevestigd langs de normale, regelgevende weg. Uit budgettaire voorzichtigheid komt deze maatregel erop neer dat de tolk, telkens hij of zij een prestatie heeft verricht, een supplement van 15 % van zijn of haar vergoeding mag bijtellen op de kostenstaat. Daarmee zal de fluisterset niet op een paar weken zijn terugverdiend, maar wel op een iets langere termijn. Vijftien procent is inderdaad bescheiden. Het is echter de bedoeling om in het nieuwe KB inzake tariefbesluit in een nieuwe regeling met een hogere vergoeding te voorzien.

Wat uw laatste vraag betreft. Er zal inderdaad een noodzakelijke stap zijn. We hoeven niemand te overstelpen met informatie, maar moeten een duidelijke, beknopte bijlage sturen met daarin die richtlijn.

Ten slotte volg ik uw opmerking over de communicatie aan vertalers en tolken. We beschikken over de mogelijkheid om te putten uit het Nationaal Register voor Beëdigd Vertalers en Tolken. Ik heb de administratie de opdracht gegeven meer proactief te communiceren via deze weg.

10.03 Ben Segers (Vooruit): Mijnheer de minister, dank u voor uw antwoord en uw engagement.

Het incident is gesloten.

Gepubliceerd op
05/05/2021
Sociale media
Copyright 2023 BBVT
Design by Lake-IT