Ministeriële omzendbrief 131/5 van 28/09/2018 (gerechtskosten in strafzaken)

Tarieven stijgen met 1,9%, kilometervergoeding met 4,65%, indexatie met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018

Publicatie : 2018-10-04
Numac : 2018014074

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

25 SEPTEMBER 2018. - Omzendbrief 131/5 over de indexering van de bedragen die mogen worden aangerekend door de personen die door de gerechtelijke overheden worden gevorderd voor het uitvoeren van een opdracht in een dienstverlenende rol die gerechtskosten in strafzaken genereert


De minister van Justitie,
Aan der eerste voorzitter van het Hof van Cassatie,
De Procureur-generaal bij het Hof van Cassatie,
De eeste voorzitters van de hoven van beroep,
De eerste voorzitters van de arbeidshoven, de procureurs-generaal bij de hoven van beroep,
De federale procureur
Ter attentie van de magistraten-korpschefs, de hoofdgriffiers en hoofdsecretarissen, de griffiers en de secretarissen bij de parketten.
Deze omzendbrief strekt ertoe de geïndexeerde bedragen van de vergoedingen waarop de prestatieverleners die opdrachten uitvoeren voor de gerechtelijke overheden, recht hebben, bekend te maken.

 
Bij ministeriële omzendbrief nr. 131quater van 31 januari 2013 werden de vergoedingen waarin is voorzien in het kader van de gerechtskosten in strafzaken voor het laatst geïndexeerd. De indexering van die bedragen gaat terug op de index van de maand december 2012.
Het indexeren van de bedragen die worden betaald voor de diverse soorten gerechtskosten, vindt zijn oorsprong in art. 148 van het KB van 28 december 1950, het Algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken. Intussen is het principe van de indexering van alle vormen van loon, wedde en vergoeding vastgelegd in de wet van 23 april 2015 tot verbetering van de werkgelegenheid, die tegelijk de index heeft geblokkeerd voor een bepaalde periode tot wanneer de bevolking 2 % had ingeleverd op haar beroepsinkomsten. Dit was het geval in april 2016.
Omwille van de gelijkheid is die inlevering mee ingebouwd in de indexeringsformule.

 
Hier wordt de gemiddelde gezondheidsindex van september 2017 tot en met december 2017((128,20+127,84+127,82+127,42):4)= 127,82 gedeeld door deze van september tot en met december 2012 ((120,06+119,95+119,87+119,52):4)= 119,85 en wordt daarvan de verkregen coëfficiënt 1,0665 verminderd met 0,02 = 1,0465. De bedragen die niet meer zijn geIndexeerd sinds, of die dateren van na de vorige indexering van januari 2013, moeten hiermee worden vermenigvuldigd.

 
Concreet worden alle bedragen verhoogd met 4,65 %, behalve:
- die voor de bloedanalyses met het oog op onderzoek naar drugs in het verkeer, die pas dateren van het KB van 27/11/15 en die van de genetische analyses met een ander KB van diezelfde datum. Daarvoor geldt een verhoging met 1,99 % .
- die van de gerechtsdeurwaarders, die om dezelfde reden (tarief aangepast in het KB van 23/8/15) tot vaststelling van het tarief voor prestaties van gerechtsdeurwaarders in strafzaken op vordering van de gerechtelijke overheden. Daarvoor geldt een verhoging met 2,54 %
- de nieuwe tarieven van de vertalers en tolken worden geïndexeerd, maar omdat ze recenter zijn dan de indexsprong, zijn ze er niet aan onderworpen. De verhoging is 1,9 %.

 
Deze indexering werkt terug tot 1 januari 2018 aangezien dit wordt voorgeschreven door art. 149 van het Algemeen Reglement.
De prestaties die reeds werden betaald in 2018 geven dus recht op een supplementair bedrag. Dat wordt gevraagd door middel van één enkele aanvullende kostenstaat die alle supplementen vermeldt met telkens de referentie van de reeds betaalde kostenstaat. Deze aanvullende kostenstaat hoeft niet te worden getaxeerd omdat door de indexering de bedragen door de wet worden bepaald. Hij mag worden ingediend bij een van de griffies die een van de oorspronkelijke kostenstaten heeft ontvangen.

 
Voor meer informatie met betrekking tot de inhoud en toepassing van onderstaande omzendbrief contacteert u best het secretariaat van de dienst gerechtskosten (secret.FraisJustice.Gerechtskosten@just.fgov.be) via het telefoonnummer 02-552 25 13. Dat zal uw verzoek aan de bevoegde personen bezorgen.

 
Deze omzendbrief is onmiddellijk van toepassing op de vorderingen ingediend vanaf de dag van publicatie van deze omzendbrief in het Belgisch Staatsblad.

 
Met de meeste hoogachting,
De Minister,
K. GEENS

 

TARIEF 2018 

AFDELING II. - VERTALERS/TOLKEN 

VERTALERS

1 basistarief per regel naar logogrammentaal : 0,97 1

2, 1° basistarief per woord Nederlands - Frans : 0,061

2, 2° basistarief per woord Fins, Lets, Ests, Sloveens, Litouws, Albanees, Maltees, Hebreeuws, Tibetaans, Turkse talen en Romatalen : 0,095

2, 3° basistarief andere talen 0,083 2, 3° tarif de base autres langues

TOLKEN

basistarief prestatie : 48,91 4

kilometervergoeding : 0,5397 

wachttijd 34,65

 

De integrale omzendbrief vindt u hier:

Gepubliceerd op
Social media

BBVT B.V.

Beroepsvereniging Beëdigd Vertalers en Tolken
Schaapdries 16 – 2547 Lint
contact@bbvt.be
+32 ( 0)485 24.37.16

 

BE09 9731 3059 3457
Ondernemingsnummer: 597.625.413

Gebruiksvoorwaarden & Privacy
Copyright 2020 BBVT
Design by Lake-IT