Naar inhoud

Wat brengt 2022 voor de beëdigd vertalers en tolken?

De beleidsnota "Justitie" voorziet belangrijke wijzigingen met betrekking tot beëdigd vertalers en tolken in/vanaf 2022.

Vice-eerste minister en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne heeft een beleidsnota opgesteld met de grote lijnen van zijn beleid voor 2022. In deze nota, die zelfs nog niet is besproken binnen de Commissie voor de Justitie van de Kamer van volksvertegenwoordigers, geeft de minister details over het beleid dat hij wil voeren. 

De Beroepsvereniging Beëdigd Vertalers en Tolken heeft deze nota en de plannen van de minister reeds ingekeken. Ten behoeve van onze leden citeren we de passages over de beëdigd vertalers en tolken (in deze nota samenvallend met “gerechtsdeskundigen”) letterlijk hieronder:  

“ Gerechtsdeskundigen spelen een belangrijke rol bij een goede rechtsbedeling. Om deze beroepen aantrekkelijker te maken, ondernemen we verschillende stappen.

Een eerste noodzakelijke voorwaarde is een stipte betaling van de gerechtsdeskundigen. Het voorbije jaar hebben we tien extra tijdelijke personeelsleden aangeworven om volledig te focussen op het wegwerken van de betalingsachterstanden. Ook dit jaar blijft dat de belangrijkste prioriteit. We voeren een externe audit uit van de taxatie- en vereffeningsbureaus.

Daarnaast hervormen we het systeem van gerechtsdeskundigen op twee vlakken. Ten eerste een verdere administratieve vereenvoudiging en verbetering van de procedures. Daarnaast willen we een herwaardering van de tarieven. Het streven om onze relatie met onze partners administratief te vereenvoudigen en te professionaliseren gaat namelijk hand in hand met de wens om hun vergoedingen te herwaarderen. De onderliggende regelgeving en de bedragen zullen in 2022 worden herzien.

Via de website Just-On-Web zal iedereen kunnen zoeken in het publiek gedeelte van het nationaal register. De gebruiker dient zich hiervoor niet aan te loggen of te registreren. De gerechtsdeskundigen en beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken zullen via hun persoonlijk profiel kunnen aangeven welke gegevens wel en niet gepubliceerd mogen worden op de publieke website.

Samen met de FOD Buitenlandse Zaken zetten we verder in op een digitale procedure voor het legaliseren van de vertalingen. Vertalers zullen vanop kantoor hun vertalingen kunnen indienen via eLegalisation zodat ze zich niet meer fysiek naar Brussel dienen te verplaatsen. Daarnaast zal het openstellen van het nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken voor et publiek, er ook voor zorgen dat we de huidige procedures kunnen vereenvoudigen door te werken via de authenticatie met de elektronische handtekening. ”

Gepubliceerd op
20/11/2021
Sociale media
Copyright 2023 BBVT
Design by Lake-IT