Naar inhoud

Wijzigingen in het procesverloop voor de legalisatie van de vertalingen door de beëdigd vertaler of vertaler-tolk.

De FOD Justitie is van plan de fysieke stempels van de beëdigd vertalers en beëdigd vertalers-tolken te vervangen door een elektronische oplossing.

 

De nodige wetswijzigingen werden via amendementen opgenomen in het zgn. wetsontwerp MSS IIbis (wetsontwerp om justitie menselijker, sneller en straffer te maken IIbis). Sinds vorige week wordt dit wetsontwerp behandeld door de commissie voor de Justitie van de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Onderstaande tekst is een compilatie van de inhoud van de amendementen en de verantwoording bij de amendementen.

 

AMENDEMENT NR. 17 VAN MEVROUW VERHAERT c.s.

Art. 23/3 (nieuw)

In hoofdstuk 5 een artikel 23/3 invoegen, luidende:

 “Art. 23/3. In artikel 555/11, § 4, van het Gerechtelijk Wetboek, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° het derde lid wordt vervangen als volgt:

“De beëdigd vertaler of vertaler-tolk vermeldt eerst zijn identificatienummer, gevolgd door zijn handtekening, naam, titel en zijn gekwalificeerde elektronische handtekening. Daardoor geldt de verrichte vertaling
als een gelegaliseerde vertaling voor het gebruik ervan binnen het Koninkrijk. Voor het gebruik ervan in het buitenland moet de vertaling achtereenvolgens worden gelegaliseerd door de Federale Overheidsdienst
Justitie op basis van de handtekening, de gekwalificeerde handtekening en de opname in het nationaal register voor gerechtsdeskundigen en voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken en door de Federale
Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op basis van de handtekening die erop werd geplaatst door de Federale Overheidsdienst Justitie. De legalisatie bevestigt
slechts de echtheid van de handtekening, de hoedanigheid waarin de ondertekenaar van de vertaling heeft gehandeld en, in voorkomend geval, de geldigheid van de handtekening of de gekwalificeerde elektronische
handtekening geplaatst op het document.”; 

2° in het laatste lid worden de woorden “, de handtekening en de officiële stempel met het identificatienummer” vervangen door de woorden “en de handtekening”.”

 

VERANTWOORDING

Dit amendement vervangt artikel 555/11, § 4, derde lid van het Gerechtelijk Wetboek. Het voorziet een aantal wijzigingen in het procesverloop voor de legalisatie van de vertalingen door de beëdigd vertaler of vertaler-tolk.

De gekwalificeerde elektronische handtekening zal de officiële stempel vervangen bij de legalisatie van de vertaling.

De verrichte vertaling wordt op deze manier gelegaliseerd voor het gebruik ervan in België. Voor het gebruik ervan in het buitenland moet de vertaling worden gelegaliseerd door de Federale Overheidsdienst Justitie,  waarna de vertaling wordt voorgelegd aan de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor de verdere legalisatie.

De vervanging van de fysieke stempels door de gekwalificeerde elektronische handtekening kadert in een proces van digitalisering van de legalisatieprocedure. Het impliceert niet enkel een kostenbesparing door het wegvallen van de kost voor het aankopen van de stempels, maar beoogt ook de verdere ontwikkeling van gestroomlijnde werkprocessen die de werklast van de betrokken actoren zal verminderen.
Deze werkprocessen zullen het voorwerp uitmaken van een omzendbrief, zoals dit ook eerder het geval was met de omzendbrief nr. 284 van 1 maart 2021 tot uitvoering van artikel 555/11, § 4, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de legalisering van de handtekening van beëdigde vertalers of vertalers-tolken (B.S., 23 maart 2021).

 

AMENDEMENT NR. 15 VAN MEVROUW VERHAERT c.s.

Art. 23/1 (nieuw)

In hoofdstuk 5 een artikel 23/1 invoegen, luidende: 

“Art. 23/1. In artikel 555/10, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek, wordt het punt 8° opgeheven.”

VERANTWOORDING

Zie de verantwoording van amendement nr. 17, dat artikel 23/3 invoegt.

Door de vervanging van de officiële stempel door de gekwalificeerde elektronische handtekening moet de verwijzing naar de officiële stempel in de bepaling van artikel 555/10, § 2, 8°, van het Gerechtelijk Wetboek worden opgeheven.

 

AMENDEMENT Nr. 16 VAN MEVROUW VERHAERT c.s.

Art. 23/2 (nieuw)

In hoofdstuk 5, een artikel 23/2 invoegen, luidende:

“Art. 23/2. In artikel 555/11, § 1, van het Gerechtelijk Wetboek, wordt de tweede zin opgeheven.”

VERANTWOORDING

Zie de verantwoording van amendement nr. 17, dat artikel 23/3 invoegt.

Door de vervanging van de officiële stempel door de gekwalificeerde elektronische handtekening moet de verwijzing naar de officiële stempel in de bepaling van artikel 555/11, § 1, van het Gerechtelijk Wetboek, worden opgeheven.

 

AMENDEMENT NR. 18 VAN MEVROUW VERHAERT c.s.

Art. 23/4 (nieuw)

In hoofdstuk 5 een artikel 23/4 invoegen, luidende: 

“Art. 23/4. In artikel 555/11, § 5, van het Gerechtelijk Wetboek, worden de woorden “en de officiële stempel” opgeheven.”

VERANTWOORDING

Zie de verantwoording van amendement nr. 17, dat artikel 23/3 invoegt.

Door de vervanging van de officiële stempel door de gekwalificeerde elektronische handtekening moet de verwijzing naar de officiële stempel in de bepaling van artikel 555/11, § 5, van het Gerechtelijk Wetboek, worden opgeheven.

 

Marianne VERHAERT (Open Vld)
Khalil AOUASTI (PS)
Philippe GOFFIN (MR)
Claire HUGON (Ecolo-Groen)
Koen GEENS (cd&v)
Ben SEGERS (Vooruit)
Stefaan VAN HECKE (Ecolo-Groen)

 

Gepubliceerd op
24/10/2022
Sociale media
Copyright 2023 BBVT
Design by Lake-IT